Get Adobe Flash player

เว็บลิงค์

สภาเด็กและเยาวชนบุรีรัมย์

สถิติการผู้เข้าชม


ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  มอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แก่หน่วยงาน/บุคคล ดังนี้

1. โรงเรียนบัวหลวงพิทยาคม   2.นางจารุณี โอรสรัมย์    3.นางสาวสุภาวดี เอการัมย์

และได้มอบทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาค จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ให้กับเด็ก/นักศึกษาที่ไม่ได้รับการพิจารณารับทุนพระราชทานตามโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ  จำนวน 25  ราย รายละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 125,000 บาท  โดยมีนายธงชัย  ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการมอบ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายธงชัย  ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

ประชุมคณะกรรมการชมรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุหรือแกนนำผู้สูงอายุ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557  เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์                      โดยมี นายไกวัล  เดือนจำรูญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

วันที่ 30 มกราคม 2557 ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายธงชัย  ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวนทั้งสิ้น 11,000 บาท ให้กับเด็กหญิงจันทิรา  สุวรรณทอง อายุ 14 ปี บุตรผู้เสียชีวิตจากการผูกคอตาย กรณีนายเหลา  สุวรรณทอง อายุ 43 ปี

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ต้อนรับนายไกวัล  เดือนจำรูญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ คนใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ด้วยความยินดี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมเสริมความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุให้กับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2557 วันที่ 14 มกราคม 2557 ณ ห้องพิมานทอง โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมี นายไชยวัฒน์  พันธ์นรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

เมื่อวัน พุธ ที่ 15 มกราคม 2557  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โดยมี นายธงชัย  ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน


  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • >> ดูทั้งหมด

  • ประกาศ เชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  • ข่าวกิจกรรม

  • >> ดูทั้งหมด

  • ข้อมูลเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม

  • ทำเนียบบุคลากร